Правила прийому 

Маріупольського професійного ліцею

на 2016-2017 н.рік

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

     1.4. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник.

     1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України,обласного бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з отримання повної загальної середньої освіти в професійно технічному навчальному закладі, підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та (або) регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

     1.6. Прийом громадян по над державне та (або) регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

     2.1. Прийом до Маріупольського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

     2.2. Очолює приймальну комісію директор Маріупольського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

   2.3. Приймальна комісія:

     • організовує прийом заяв та документів;

     • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

   • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

• приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Маріупольського професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

     • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

     • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

     2.4. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди (сайт).

     Маріупольський професійний ліцей готує: на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) за регіональним замовленням згідно з отриманою ліцензією в 2017 році з наступних професій:

Шифр професії (спеціальності)

Назва професії Кількість учнів

Всього

на базі базової загальної середньої освіти на базі повної загальної середньої освіти

7212

Електрогазозварник                                               Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 30 30 -

8332

      8322       

            7231

Машиніст крана автомобільного                             Водій автотранспортних засобів категорії С             Слюсар з ремонту автомобіля     60 30 30

           7231      

    7212

Слюсар з ремонту автомобіля                                 Електрогазозварник 30 30 -
            7212 Електрогазозварник     30 - 30

7141

7133

Маляр

Штукатур

30 30 -
  Всього 180 120 60

• форма навчання – денна;

• базова або повна загальна середня освіта;

• кваліфікація – «кваліфікований робітник»;

• обмеження за віком – 15,5 років.

     Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) - 10 місяців, крім професії „ Слюсар з ремонту автомобіля; Водій автотранспортних засобів категорії С; Машиніст крана автомобільного ”, де термін навчання – 1,5 роки. Термін навчання на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки.

     Після закінчення ліцею видається диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.  

     Після закінчення ліцею видається атестат про повну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

     Прийом до Маріупольського професійного ліцею проводиться шляхом проведення співбесід з абітурієнтами приймальною комісією та за конкурсом атестатів.

     Питання для проведення співбесід з абітурієнтами готуються головами методичних комісій та доводяться до відома абітурієнтів. Результати проведення співбесід протоколюються.

     При виникненні спірних питань щодо результатів співбесід (однаковий конкурсний бал, тощо) з абітурієнтами проводиться додаткове тестування та конкурс атестатів. Оголошення результатів розміщуються на дошці оголошень та на сайті ліцею, не пізніше 25 серпня.

     Маріупольський професійний ліцей гарантує надання місць в гуртожитку для учнів, що проживають за межами міста. Гуртожиток надається на період навчання, згідно договору на проживання. Заселення учнів до гуртожитку буде відбуватись 30, 31 серпня 2017 року.

     Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця: з 08.30 до 17.00; обідня перерва: 12.00 – 12.30. вихідні: субота, неділя.

     Обмеження з професій (спеціальностей) за медичними показаннями може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

     Обмеження з професій (спеціальностей) за статтю не передбачено.

     Обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацією за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

     2.6. Прийом документів від вступників починається з 01 квітня 2017 р. і завершується 25 серпня 2017 року.

ІІІ. Документи для вступу

     3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Маріупольського професійного ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

   • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;

   • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (медична картка №25-ю, форма 63 про провіювання,форма 086/о засвідчується підписом лікаря, який її заповнив, та керівником закладу охорони здоров’я, проставляється дата видачі, завіряється печаткою закладу і видається на руки абітурієнту);

•   6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

   • копії документів, що дають право на пільги до вступу в Маріупольський професійний ліцей (за наявності).

     Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

     3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

     4.1. Прийом до Маріупольського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

  • Прийом до Маріупольського професійного ліцею проводиться шляхом проведення співбесід приймальною комісією, питання для проведення співбесід з абітурієнтами готуються головами методичних комісій та доводяться до відома абітурієнтів.
  • За результатами співбесіди (причини вибору професії, інтереси абітурієнта, соціальний статус сім’ї, необхідність проживання у гуртожитку та ін.);
  • За результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
  • При виникненні спірних питань щодо результатів співбесід (однаковий конкурсний бал, тощо) з абітурієнтами проводиться додаткове тестування та конкурс атестатів. Результати проведення співбесід протоколюються. Оголошення результатів розміщуються на дошці оголошень та на сайті ліцею, не пізніше 25 серпня.

   4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

     4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на засідання приймальної комісії в зазначений час, їм надається можливість повторно прибути на співбесіду в наступний термін, але не пізніше останнього за графіком засідання приймальної комісії.

V. Зарахування

     5.1. Зараховуються поза конкурсом:

     особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

     діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

     діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

     особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

     особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

    діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

     5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

     учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

     особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

     5.3. Не пізніше ніж 25 серпня приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Маріупольського професійного ліцею за обраною формою навчання.

     5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

     5.5. Зарахування до Маріупольського професійного ліцею здійснюється наказом директора цього закладу.

     5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Маріупольського професійного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

     5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України, обласного бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з отримання повної загальної середньої освіти в професійно технічних навчальних закладах, підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та (або) регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального або державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

     6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

     6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Маріупольського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального або державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Маріупольський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

     6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

     6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Типових правил Маріупольського професійного ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

 

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                       М.Г.Рибалкіна

Україна, м Маріуполь
вул. Воїнів-Визволителів, 8
(лівий берег)

Приймальна комісія:
+38 (067) 780 73 65
+38 (098) 313 72 70

Приймальна директора:
+38 (097) 562 06 78

+38 (0629) 58 75 60

Навчальна частина:
+38 (0629) 58 75 64


Ел. пошта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

© 2019. Маріупольський професійний ліцей